E Vijt ơi, cho miếng lijch thi đấu qua đây được kg e ?