I Tower Quy Nhơn một trong những bất động sản sẽ được bàn giao vào đầu năm 2020 tại đây. Thời gian gần đây, chủ đầu

...